leveransvillkor

ALV 21 - Allmänna Leveransvillkor för leverans med installation av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning 

ALV 21 är utgivna 2021 av Grafiska Företagens Förbund, Grafiska Leverantörsföreningen och Svenska Tidningsutgivareföreningen och ersätter tidigare ALV 05.


MASKINDIREKTIVET 

Maskindirektivet (2006/42/EG) anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter som behandlar säkerhet för maskiner (AFS 2008:3). Dessa krav går ej att förhandla bort.

 • Arbetsmiljöverket
 • Ansvar för maskiner - arbetsmiljöverket samlad info
 • Vägledning för tillämpning av Maskindirektivet 2006/42/EG  och och bullerdirektivet 2000/14/EG, 2016

 • kemikalier

  Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare.  Säkerhetsdatabladen ska vara så lättlästa och tydliga som möjligt. De ska vara skrivna på svenska, innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö samt vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk

  Ta del av Kemikalieinspektionens faktablad om säkerhetsdatablad HÄR


  EDI FINPAPPER

  För att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklade den tidigare finpapperssektionen inom branschorganisationen KEPA (där medlemsföretag i GL då ingick) en branschstandard för utbyte av prisinformation.

  Standarden riktar sig till användare av grafiskt insatsmaterial för import till grafiska kalkylprogram och är tänkt som en gemensam standard inom Sverige. Konkret innebär standarden att man alltid vet i vilken ordning de olika uppgifterna om företagets varor, varugrupper, priser osv ska skickas och med hur många tecken.

  Standarden för utbyte av prisinformation  finns att tillgå HÄR